Minishow, Oskar Beer, 81 Lê Văn Lương, Hà Nội

26-08-2017