Liveshow Tạ Tình, tại Choctaw Casinos & Resorts, Dallas, Mỹ

26-11-2017