Liveshow Ỷ Lan, nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng

21-01-2018