Hát trên quê hương 5, nhà hát Hòa Bình, tp HCM

06-01-2018