Chương trình bế mạc, sóng nước tam giang,, huyện Quảng Điền, Huế

26-04-2018