Hát trên quê hương, Nhà hát lớn tp Huế, Huế

18-08-2018